Hlavná stránka » O projekte » Prehlásenie o prístupnosti

Prehlásenie o prístupnosti

Tento web je nezávislý na technológiách, vrátane podpory CSS, JavaScriptu, zobrazovania grafiky alebo Flashe. Užívatelia hlasových čítačiek môžu využívať skryté odkazy pre skok na menu a preskočenie menu.

Použitá metodika

Autori webu sa pri jeho tvorbe riadili Pravidlami prístupného webu. [^]

Webové štandardy

Zdrojový kód stránky je platný XHTML 1.0 Strict. [^]

Odmietnutie a obmedzenie zodpovednosti

  • Informácie publikované na internetových stránkach vychádzajú z informácií, ktoré poskytuje zriaďovateľ.
  • Zriaďovateľ neručí za správnosť a úplnosť informácií na týchto internetových stránkach. Zriaďovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia meniť informácie na týchto internetových stránkach a nenesie žiadnú zodpovednosť za prípadné škody, ktoré užívateľom môžu vzniknúť v súvislosti s užívaním stránok.
  • Zriaďovateľ preberá niektoré z informácií publikovaných na internetových stránkach z iných zdrojov, ktoré sú uvedené. Zriaďovateľ ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah internetových stránok tretích subjektov, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom jeho stránok. Zriaďovateľ tiež nenese žiadnu zodpovednosť za reklamu či inú formu propagácie vykonávanú akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom jeho internetových stránok. Zriaďovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov, ktoré si medzi sebou vymieňajú užívatelia niektorých častí internetových stránok (najmä diskusné fóra, diskusné skupiny) a vyhradzuje si právo odstrániť príspevky, ktoré obsahujú akúkoľvek informáciu, ktorú je možné považovať za protiprávnu, urážlivú alebo inak neprijateľnú.
  • Zriaďovateľ zodpovedá za obsah informácií uložených na žiadosť užívateľa na internetových stránkach zriaďovateľa len vtedy, ak mohol vzhľadom k predmetu svojej činnosti, okolnostiam a povahe prípadu vediet, že obsah ukladaných informácií alebo jednanie užívateľa sú protiprávne, alebo ak sa dokázateľne dozvedel o protiprávnej povahe obsahu ukladaných informácií alebo o protiprávnom jednaní užívateľa a neučinil okamžite všetky kroky, ktoré je možné od neho požadovať za účelom odstránenia alebo zneprístupnenia takýchto informácií.
  • Zriaďovateľ nie je povinný dozerať na obsah ukladaných informácií, ani aktívne vyhľadávať skutočnosti a okolnosti poukazujúci na protiprávny obsah informácie.


Vyhledávání