Hlavná stránka » O projekte » Podmienky používania

Podmienky používania

Podmienky používania internetových stránok http://www.skau­tskyradca.sk

Tieto podmienky sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré užívajú internetové stránky prevádzkované spoločnosťou Junák – zväz skautov a skautiek ČR (ďalej len užívatelia).

  • Používanie internetových stránok je bezplatné.
  • Užívať tieto stránky, alebo ich časti inak, než pre vlastnú potrebu nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa dovolené.
  • Bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa nie je dovolené zasahovať akýmkoľvek spôsobom do obsahu či technickej podstaty stránok. Právo rozhodovať o zmene, odstránení či doplnení stránok, alebo akékoľvek ich súčasti, má iba prevádzkovateľ.
  • Zverejnenie akýchkoľvek údajov či informácií na stránkach, s výnimkou týchto podmienok, nemá povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a užívateľom, pokiaľ nebude v jednotlivých prípadoch výslovne uvedené inak.
  • Tieto podmienky je oprávnený meniť či doplňovať len prevádzkovateľ. Aktuálne podmienky používania internetových stránok sú platné a účinné dňom ich zverejnenia.

Odmietnutie a obmedzenie zodpovednosti

  • Informácie publikované na internetových stránkach vychádzajú z informácií, ktoré poskytuje prevádzkovateľ.
  • Prevádzkovateľ neručí za správnosť a úplnosť informácií na týchto internetových stránkach. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia vykonávať zmeny informácií na týchto internetových stránkach a nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré užívateľom môžu vzniknúť v súvislosti s užívaním stránok.
  • Prevádzkovateľ preberá niektoré z informácií publikovaných na internetových stránkach z iných zdrojov, ktoré sú uvedené. Prevádzkovateľ ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah internetových stránok tretích subjektov, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom jeho stránok. Prevádzkovateľ taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu či inú formu propagácie vykonávanú akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom jeho internetových stránok. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah oznámení, ktoré si medzi sebou vymieňajú užívatelia niektorých častí internetových stránok (najmä diskusné fóra, diskusné skupiny) a vyhradzuje si právo odstrániť oznámenie, ktoré obsahuje akúkoľvek informáciu, ktorú je možné považovať za protiprávnu, urážlivú alebo inak neprijateľnú.
  • Prevádzkovateľ zodpovedá za obsah informácií uložených na žiadosť užívateľa na internetových stránkach prevádzkovateľa len vtedy, ak mohol vzhľadom na predmet svojej činnosti, okolnosti a povahe prípadu vedieť, že obsah ukladaných informácií alebo konanie užívateľa sú protiprávne, alebo dozvedel ak sa preukázateľne o protiprávnej povahe obsahu ukladaných informácií alebo o protiprávnom konaní používateľa a bezodkladne neurobil všetky kroky, ktoré je možné po ňom požadovať na odstránenie alebo zamedzenie prístupu takýchto informácií.
  • Prevádzkovateľ nie je povinný dohliadať na obsah ukladaných informácií, ani aktívne vyhľadávať skutočnosti a okolnosti poukazujúce na protiprávny obsah informácie.


Vyhledávání