Hlavná stránka » Hry a aktivity zamerané na duchovný rozvoj

15. decembra 2014

Hry a aktivity zamerané na duchovný rozvoj

Najzložitejšou oblasťou na tvorbu aktivít a hier je oblasť duchovného rozvoja. Namiesto klasických hier vám ponúkame námety na zamyslenia, ktorým sa môžete na družinovkách venovať. Aby bolo zamyslenie zmysluplné, musíme vytvoriť správnu atmosféru, družina sa musí stíšiť a upokojila.

Epitaf

  • Radca usadí hráčov do kruhu. Každý hráč dostane papier. Úlohou každého hráča je napísať epitaf. Na úvod radca vysvetlí význam slova epitaf – nápis na náhrobnom kameni, ktorý charakterizuje danú osobu. Cieľom aktivity, je zamyslieť sa nad tým, aký som a aké posolstvo chcem po sebe zanechať. Aký bol môj doterajší život a ako chcem aby si ma ľudia zapamätali. Epitaf by mal byť krátky a výstižný. Aktivita je zameraná na seba reflexiu. Priebeh aktivity môžete spríjemniť hudbou. Motivujte deti aby boli originálny aj po vizuálnej stránke. Stanovte si čas na aktivitu. Po uplynutí času môže každý hráč prezentovať svoj epitaf, môžu pridať aj komentár prečo práve daná veta alebo čo ich viedlo k tomu, aby napísali daný epitaf. Samozrejme táto časť je dobrovoľná. Môžete vyzvať aj ostatných, aby vyjadrili svoj názor, či súhlasia s výrokom daného hráča.

Reklama na hodnoty

  • Spoznanie a uvedomenie si hodnôt, ktoré vyplývajú z jednotlivých náboženstiev, prostredníctvom tvorivej aktivity – komerčnej reklamy.Menšie skupiny hráčov si vyžrebujú jedno svetové náboženstvo, napr. kresťanstvo, judaizmus, islam, budhizmus, hinduizmus, konfucianizmus. Ich úlohou je vytvoriť tri reklamy na hodnoty, ktoré jednotlivé náboženstvá pokladajú za ústredné. Informácie o nich môžu čerpať z materiálov, ktoré pre nich pripraví radca. Z materiálov a z diskusie o náboženstvách majú nájsť hodnoty, na ktorých tieto náboženstvá stoja: láska k blížnemu, zdokonaľovanie seba samého, dosiahnutie osvietenia, čo najmenšie zasahovanie do okolia, súžitie s prírodou a pod. Tieto hodnoty potom musia príťažlivo odkomunikovať v televíznej reklame a na bilborde. Reklamy by mali jednak predstaviť, prečo sú tieto hodnoty dôležité a jednak presvedčiť divákov/poslucháčov pre „ich“ náboženstvo. Vhodné sú aj humorné prvky, ak podporujú myšlienku reklamy. Vyvrcholením aktivity sú jednotlivé prezentácie. Ostatné tímy hádajú, ktoré náboženstvo bolo práve prezentované. Po poslednom si účastníci vymenia informácie, ktoré sa pri tvorení reklám dozvedeli o jednotlivých náboženstvách.

Na záver môžete s družinou diskutovať o tom či bolo zaujímavé spojiť komerčnú reklamu a celkom „nekomerčné“ hodnoty? Pomohol vám kreatívny spôsob rýchlejšie a s väčším záujmom spoznať jednotlivé náboženstvá? Uvedomili ste si týmto spôsobom aj nové súvislosti a ktoré? Sú teraz pre vás zaujímavo prezentované hodnoty príťažlivejšie?

Osobné desatoro

  • Aby vám toto zamyslenie vyšlo tak ako má, treba si ho dobre pripraviť. Budeš potrebovať nahrávku s príjemnou meditatívnou hudbou alebo úryvok z dobrej knihy, ktorý sa bude niesť v duchu nasledujúceho zamyslenia. Vašou úlohou vyrobiť si osobný zoznam desiatich úloh na najbližší týždeň, ktoré sa rozhodnete splniť pre dobro ľudí okolo seba, známych i neznámych. Skôr ako sa do toho pustíte začnite krátkym osobným zamyslením nad tým, koľko príležitostí pomôcť iným ste v uplynulých dňoch nevyužili. Potom sa zamyslite nad svojím okolím, i svojou družinou a skúste si nájsť desať nezištných naozaj obetavých úloh, ktoré pomôžu iným. Tento zoznam si potom zapíšte do zápisníka alebo na zvláštny papier. O týždeň si nezabudnite svoju úspešnosť vyhodnotiť!

Životné letokruhy

  • V letokruhoch stromu vedia skúsení odborníci čítať aký rok prežil strom, či bolo suché leto, tvrdá zima alebo odkiaľ fúkal vietor. Skúste sa zamyslieť nad vašimi osobnými letokruhmi, aké boli posledné roky vášho života? Skúste si nakresliť letokruhy za každý z posledných dvanástich mesiacov a do nich skúste vpísať čo sa pre vás vtedy významné stalo. Potom sa o svoje letokruhy predstavte družine a porozprávajte sa o nich.

Přečteno 4446×

Vyhledávání